Znojemsko a Znojmo(Z)

669 02 Znojmo, 


ZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmo

To, co se v novodobých dějinách nazývá Znojemskem, s centrem v historickém městě Znojmě, je území rozložené na jihovýchodním sestupu Českomoravské vysočiny do Dyjskosvrateckého úvalu, úrodné otevřené dlaně nížiny, jejíž hlavní tepnou je řeka Dyje, přitékající sem od západu.

Od výše položeného Vranova nad Dyjí se za miliony lety musela řeka prodrat kamenitým náhorním útvarem, v němž vyhloubila 40km dlouhý velmi meandrický kaňon, místy až 100 metrů hluboký. Tento přírodní unikát je dnes součástí Národního parku Podyjí. Ideální poloha Znojemska, chráněného od západu Českomoravskou vysočinou a od východu Karpaty, navíc s velmi příjemným teplým podnebím, předurčuje kraj k významnému ovocnářství a v poslední době expandujícímu vinařství. Ideálně položené viniční trati (za jiné Šobes) a zkušenost vinařů, posunují zejména bílá vína z tohoto kraje, na nejvyšší příčky mezinárodních vinařských soutěží.

Místo velmi příhodné pro život a úrodný kraj, byly osídleny již dávno v dobách předhistorických, což dokládají bohaté archeologické nálezy. Probíhaly tudy migrace lidí až do dob, které už zachycují první listinné doklady. Pokud jde o živel slovanský, objevuje se tu z východu někdy kolem 6. století. První společenský útvar s parametry, jaké dnes vyžadujeme od celku zvaného stát, se objevuje pod názvem Sámova říše. Ta trvala podle dobových pramenů přibližně v letech 624-661 a je spojen s osobou franského kupce Sáma, který vedl Slovanské družiny do úspěšných bojů s Avary. Centrem říše mělo být sídlo zvané Wogastisburg, jehož sídlo někteří historikové umísťují právě do Znojma, ale důkazy pro tento předpoklad jsou neprůkazné. 

Skutečným státním útvarem se stala až slovanská říše, která je dnes známa jako Velkomoravská. Asi v polovině 9. století se začala mocensky upevňovat, aby potom ovládala rozsáhlé území střední Evropy, sahající hluboko na jih za Dunaj i na sever do dnešního Polska. Její součástí byly i Čechy. Kníže Rastislav, panovník s vysokým kreditem v tehdejším světě pochopil, že bez společného jazyka, písma a liturgie nelze stát genderově udržet a požádal r. 862 Cařihrad o vyslání slovansky mluvících věrozvěstů na Velkou Moravu. V roce 863 tu zahajují svou kulturní misi bratři Konstantin a Metoděj. (V roce 1980 byli vyhlášeni spolupatrony Evropy). Roku 874 křtí knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu na Velehradě. Čechy se  podřizují církevní správě velkomoravské, která nahradila církevní správu z německého Řezna. Dodnes nedoconěný politický tah, odloučení ze závislosti Čech na německém vlivu. Tudy přišlo na naše území prvně křesťanství. Znojmo bylo v době Velké Moravy významným územním centrem. Přesněji, v té době spíše velké hradisko na ostrohu proti současnému Znojemskému hradu - Hradiště sv. Hypolita (9.stol.). O významu tohoto místa jasně hovoří řada archeologických nálezů, naposledy např. odkrytí velkého pohřebiště, v r. 2011 docentem Klímou. Když se po rozpadu Velké Moravy objevila někdy v polovině 11. století nezávislá a rozlehlá feudální knížectví, byla jedním z nich i "Znojemská země", jak tomu nasvědčuje i pozdější rozdělení Moravy českým vévodou Břetislavem.
Po oslabení moci moravských knížat se přesunuje centrum západní slovanské migrace do Čech a moci se ujímají Přemyslovci. I v těchto časech význam Znojma, které mezitím vyrostlo kolem opevněného hradu, roste a to do té míry, že Přemysl Otakar I. uděluje r. 1226 Znojmu statut města, čímž se stává Znojmo po Praze nejstarším městem státu, prvním na Moravě. Již předtím, ale vzniká na území hradu stavba, která je dnes světovým unikátem, ať už dobou výstavby (kolem roku 1134 n.l.), tak freskovou výzdobou, která znázorňuje panovnické rody tehdejší doby, patrně Moravských knížat a Přemyslovců. Rotunda sv. Kateřiny je dnes zrestaurována a přístupná veřejnosti.

Znojmem potom kráčely dějiny a nechaly zde nesmazatelné a historicky významné stopy, války nevyjímaje. Ty měly nejpravděpodobněji vliv na obranná opatření obyvatel velkého městského celku, nejen v podobě stupňovitých hradeb, ale především jejich pasivní podobu a to je několikapatrové Znojemské podzemí, tesané v kamenném podloží. Jde o inženýrské dílo v pravém slova smyslu, protože krom rozsáhlých prostor pro úkryt lidí a úschovu potravin, vine se celým podzemím promyšlený vodovod z bývalých rybníků nad městem, který přiváděl vodu do většiny domů tzv. Starého města. 

Z historických událostí jen velmi stručně:
 • Po bitvě na Moravském poli (26. srpna 1278) byl v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie pohřben český král Přemysl II. Otakar (1279), dnes pochován v Praze.
 • V lednu 1307 se u znojemských minoritů sešli český král Rudolf I. se svým otcem římským králem Albrechtem I., aby zde vyhlásili nový řád posloupnosti panovníků na českém trůnu (zákon nakonec nevešel v účinnost).
 • V roce 1324 udělil Jan Lucemburský městu práva pro obchod vínem a solí, jako užívala města Brno a Jihlava a zakázal výčep cizích vín ve městě.
 • V roce 1404 bylo neúspěšně obléháno vojsky rakouského vévody Albrechta IV. a uherského krále Zikmunda.
 • V 1. polovině 15. století zůstalo město katolické a prokrálovské a odolalo nájezdům husitů.
 • V roce 1437 umírá ve Znojmě Zikmund Lucemburský, čímž vymřela dynastie Lucemburků.
 • Město neminuly ani neblahé jevy třicetileté války, za níž město utrpělo značné škody. Počet obyvatel tehdy klesl na polovinu.
 • Do druhé poloviny 17. století bylo město několikrát ohrožováno Turky.
 • V roce 1805 pustošilo město francouzské vojsko pod vedením samotného Napolena.
 • Napoleon se ve Znojmě objevil znovu v roce 1809 a řídil z kopce u Suchohrdel vítěznou bitvu u Znojma, která ukončila serii válek s Rakouským císařstvím.
 • První český spolek Beseda znojemská, vzniká přičiněním notáře a básníka Jana Vlka v roce 1870.
 • Během založení Československé republiky 1918, učinila německá část obyvatel Znojma marný pokus o odtržení Znojemska z tohoto projektu.
 • Město navštívili opakovaně i prezidenti ČSR T.G.Masaryk a E. Beneš.
 • Mnichovská dohoda před druhou světovou válkou vřadila Znojmo a okolí do tzv. Sudet, což osobně ocenil  svou návštěvou v r. 1938 samotný Adolf Hitler.
 • Město bylo osvobozeno Rudou armádou, spěchající přednostně obsadit Rakousko, až v poslední den války 8.5.1945.
 • Po roce 1948 až do převratu 1989 se ve městě obnovil potravinářský, obuvnický a keramický průmysl, Vranovská přehrada (dostavěna 1934), přezdívaná Moravský Jadran, se stala nejnavštěvovanější rekreační oblastí republiky.
 • Od roku 1989 se pak podařilo obnovit historické centrum města a zvelebit je do atraktivní podoby.
 • Znojmo je opravdu nabité historickými památkami, zejména stavbami a nyní se snaží vstoupit do povědomí veřejnosti i hudebními festivaly a potravinářskými akcemi. 

Do roku 2000 bylo Znojmo okresním městem správního okresu Znojmo. Za Rakouska-Uherska a za první Československé republiky bylo do roku 1928 také městem statutárním. Wikipedie dnes charakterizuje Znojmo jako město s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji na levém břehu řeky Dyje, 55 km jihozápadně od Brna, 20 km na SZ leží Vranov nad Dyjí s proslulou Vranovskou přehradou. Jen nedaleko Znojma se nacházejí Hluboké Mašůvky, velmi významné poutní místo se Zahradou přátelství, dále Jevišovice se dvěma zámky a nejstarší zděnou přehradou ve Střední Evropě. Hranice Rakouska probíhá 8 km od města, od níž 75 km na JV leží Vídeň. Na hranicích vzniklo nedávno bezcelní obchodní centrum Freeport Hatě.

V roce 2011 ve Znojmě žilo 34 tisíc obyvatel. Je druhým největším městem Jihomoravského kraje a historickým centrem jihozápadní Moravy. Dodejme, že po převratu 1898 se z města vytratilo zastoupení dřívé typického průmyslu, totiž potravinářství a obuvnický závod. Zůstaly pouze zbytky keramické výroby. Proslulá okurkářská tradice s mohutným závodem Znojmia zmizela z kraje po nezdařené privatizaci úplně. Zaniklý průmysl sice na jedné straně svědčí zdejšímu ovzduší a povrchovým i spodním vodám, na straně druhé je příčinou vysoké nezaměstnanosti, kompenzované z části prací v sousedním Rakousku.

Znojemsko je vzhledem ke své topologii, podnebí a historickému významu, představovanému velkým množstvím historických památek, také zdravým ovzduším, jedinečnou turistickou destinací. Je protkáno mimořádně dobře značenými turistickými a cyklistickými cyklotrasami. Národní park Podyjí je pak perlou kraje, která uchovala civilizaci jinde nežijící bohatou faunu a flóru. Bezprostřední okolí Znojma zdobí taková historická místa,  hrady a zámky, jako jsou Vranov nad Dyjí, Bítov, Jevišovice, Uherčice, Moravský Krumlov, nebo zříceniny Cornštejn, Nový Hrádek,  Lapikus. Také v blízkém Rakousku najde návštěvník unikátní památky, vyhlídky, či historická městečka, např. pohádkový Hardegg, Retz a jiné.

Kontaktní formulář
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
* takto označené položky je nutné vyplnit

Znojemsko a Znojmo
669 02  Znojmo
Web: www.znojmocity.cz

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.